User Registration

or Скасувати
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація лікарів-пародонтологів України»
  • 1

Про асоціацію

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

З'їздом членів Асоціації
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

"АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ПАРОДОНТОЛОГІВ
УКРАЇНИ"

Протокол № 25/11/16 від 25 листопада 2016 р.

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ПАРОДОНТОЛОГІВ УКРАЇНИ"

 

 

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код № 34532008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 2016 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ- ПАРОДОНТОЛОГІВ УКРАЇНИ” (надалі - Асоціація) створена за рішенням Установчих зборів засновників Асоціації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2.       Асоціація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів громадян України - лікарів-стоматологів, інших лікарів суміжних професій, а також спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами стоматології для спільної реалізації мети діяльності Асоціації, визначеної цим Статутом.

1.3.   Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.4.   Асоціація створена на невизначений термін.

1.5.   Повне найменування Асоціації:

українською мовою - ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ПАРОДОНТОЛОГІВ УКРАЇНИ”.

1.6 . Скорочене найменування Асоціації:

українською мовою - ВГО “АЛПУ”.

1.7.   Місцезнаходження Асоціації: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд 9.

1.8.   Діяльність Асоціації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.9.   Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.

1.10.    Асоціація має круглу печатку, бланки зі своїм найменуванням, емблему, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.11.    Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язання Асоціації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

1.12.  Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські /неурядові/ організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійснюванні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України. У разі якщо Асоціація виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльнірть на територію іноземної держави, зобов'язана подати необхідні документи для реєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна, якщо інше не передбачено законами України.

1.13.    Асоціація здійснює громадську діяльність - безкорисливу діяльність, що не передбачає одержання прибутків від такої діяльності на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади та управління та не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.14.  Асоціація не відповідає за зобов'язання Держави, а Держава не відповідає за зобов’язання Асоціації. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення.

1.15.  Асоціація може від свого імені, і для досягнення поставлених перед нею цілей в межах, що не суперечать чинному законодавству укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем в судах. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язання інших юридичних або фізичних осіб. Засновники та члени Асоціації не відповідають за зобов'язання Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів та засновників.

1.16.Втручання в діяльність Асоціації державних, громадських або інших органів, за винятком передбачених чинним законодавством випадків, не допускається.

 

 

 

2. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.       Основною метою діяльності Асоціації є забезпечення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики.

2.2.       Цілі Асоціації:

•сприяння вдосконаленню організації управління стоматологічної служби та основних форм і методів надання стоматологічної допомоги;

•сприяння пропаганді досягнень стоматологічної науки та досвіду роботи стоматологічних установ, сприяння впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень в області стоматології та суміжних спеціальностей;

 2.3. 3 метою виконання статутних завдань Асоціація у порядку, передбаченому чинним законодавством, може діяти в наступних напрямах:

2.3.1.   виступати учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

2.3.2.     вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань охорони здоров’я;

2.3.3.   сприяти розробці програм по наданню стоматологічної допомоги населенню України;

2.3.4.   сприяти проведенню громадського аналізу та оцінки методів профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань, сприяти розробці рекомендацій по їх практичному використанню; сприяти організації, координації та здійсненню фінансування фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем медичної науки, які виконуються членами Асоціації у межах власних коштів, а також по замовленню сторонніх організацій;

2.3.5.     брати участь у розробці рекомендацій по виробництву та стандартизації стоматологічного обладнання, інструментарію та матеріалів;

2.3.6.   вносити пропозиції по номенклатурі, об’єму та системі підготовки спеціалістів стоматологічного профілю;

2.3.7.     брати участь у формуванні програм та учбових планів стоматологічного профілю для членів Асоціації;

2.3.8.   сприяти наданню допомоги та необхідних консультацій організаціям, установам та підприємствам, а також громадянам з питань діяльності стоматологічної служби через створені госпрозрахункові організації;

2.3.9.    скликати та приймати участь у нарадах, семінарах, наукових конференціях;

2.3.10.   проводити пропаганду медичних та гігієнічних знань, організовувати публічні лекції, виставки, доповіді та наукові диспути з питань стоматології;

2.3.11.   видавати в установленому порядку через створені видавництва свої журнали, праці, бюлетені та інші видання;

2.3.12.   здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств;

2.3.13.  брати участь у формуванні та реалізації міжнародної державної політики у порядку, визначеному законодавством;

2.3.14.   підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;

2.3.15.   представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів в : станах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, громадських організаціях та інших об’єднаннях громадян України, зарубіжних і міжнародних урядових і неурядових організаціях;

2.3.16.   брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

2.3.17.   одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

2.3.18.   вносити пропозиції до органів державної влади і управління з питань екологічного моніторингу, захисту навколишнього середовища;

2.3.19.    розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.3.20.   брати участь у поширенні своїх поглядів через електронні засоби масової інформації та пресу;

2.3.21.   засновувати засоби масової інформації, інформаційні агентства згідно з вимогами законодавства;

2.3.22.   сприяти роботі засобів масової інформації у частині збору та поширення інформації про діяльність Асоціації;

2.3.23.   представляти, відстоювати та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у судах, державних та громадських органах, приймати участь у виробленні державної соціальної політики;

2.3.24.   створювати програми, які спрямовані на сприяння у вирішені питань пов’язаних із підвищенням національної культури, задоволенням та захистом законних інтересів, прав членів Асоціації.

 

 

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Діяльність Асоціації базується на принципах:

•добровільності;

  • самоврядності;
  • вільного вибору території діяльності;
  • рівності перед законом;
  • відсутності майнового інтересу їх членів;
  • прозорості, відкритості та публічності.

- Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у Асоціації, у тому числі в її утворенні, вступі в Асоціацію або припиненні членства в ній;

-Самоврядність передбачає право членів Асоціації самостійно здійснювати управління діяльністю Асоціації відповідно до її мети, визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність Асоціації, крім випадків, визначених законом;

-Вільний вибір території діяльності передбачає право Асоціації самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом;

-Рівність перед законом передбачає, що Асоціація є рівною у своїх правах та обов'язках відповідно до закону;

-Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени Асоціації не мають права на частку майна Асоціації та не відповідають за її зобов'язання. Доходи або майно Асоціації не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь- якого окремого члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);

-Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів Асоціації мати вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті Асоціацією рішення та здійснені заходи,а також обов’язок Асоціації забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що Асоціація інформує громадськість про свою мету та діяльність.

 

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.    В Асоціації є індивідуальне, колективне та почесне членство.

4.2.  Індивідуальними членами Асоціації можуть бути лікарі-стоматологи, середній медичний персонал, лікарі суміжних професій та військових формувань, а також спеціалісти інших галузей, чия професіональна діяльність пов'язана з розробкою, виробництвом, реалізацією та впровадженням стоматологічного обладнання та матеріалів, а також освітньою та інформаційною діяльністю в галузі стоматології, що є громадянами України, чи іноземними громадянами, які визнають цей Статут і беруть участь у діяльності Асоціації незалежно від віросповідання, політичних поглядів, належності до тієї чи іншої партії, громадської організації.

4.3.  Колективними членами Асоціації виступають колективи громадян, які працюють у медичних закладах, на підприємствах, пов'язаних з розробкою, виробництвом, реалізацією та впровадженням стоматологічного обладнання, матеріалів, лікувально- профілактичних та гігієнічних засобів, а також освітньою та інформаційною діяльністю (редакційні ради, колегії медичних видавництв, газет, журналів та інші ЗМІ) в галузі медицини незалежно від форм власності.

4.4.  Рішенням Координаційної Ради за значні досягнення в діяльності, що відповідає статутним цілям і завданням Асоціації, спеціалісту будь-якої професії може бути надане звання «Почесного члена АЛПУ» і виданий диплом єдиного зразка, затвердженого Правлінням. Положення про Почесне членство в Асоціації затверджується Координаційною Радою. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України або інших країн, які внесли значний особистий внесок у діяльність і становлення Асоціації, а також по поліпшенню системи охорони здоров'я населенню України.

4.5.  Прийом індивідуальних членів здійснює Правління Асоціації шляхом подачі письмової заяви індивідуального члена або безпосередньо до Правління, або до керівника регіонального осередку (за територіальною ознакою) при наявності сплаченого вступного і членського внесків (за рік). Вихід з Асоціації індивідуального члена здійснюється шляхом подачі заяви в аналогічному порядку.

4.6.  Прийом колективних членів здійснює безпосередньо Правління Асоціації на підставі заяви керівного складу підприємств, установ, організацій та сплаченого вступного і членського внесків. Вихід колективних членів Асоціації здійснюється шляхом рішення зборів колективу в аналогічному порядку.

4.7.  Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов'язки.

4.8.  Членство в Асоціації засвідчується членською карткою, зразок якої затверджує Координаційна Рада Асоціації.

4.9.    Члени Асоціації мають право:

4.9.1.   на захист своїх інтересів, в тому числі апелювати до керівних органів Асоціації;

4.9.2.   першочергове отримання інформації через місцеві осередки про діяльність Асоціації;

4.9.3.    вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;

4.9.4.   приймати участь у всіх засіданнях, конференціях, зборах (інших формах колективної діяльності) Асоціації та її місцевих осередків;

4.9.5.    на першочергове забезпечення матеріалами та устаткуванням;

4.9.6. приймати участь в референдумах, що проводяться Асоціацією з різних питань професійної та науково-практичної діяльності спеціалістів, що мають відношення до стоматології;

4.9.7.  обирати і бути обраними до статутних органів Асоціації;

4.9.8.  публікувати свої роботи та рекламні об’яви в друкованих виданнях Асоціації;

4.9.9. відвідувати виставки та інші заходи, що проводяться за участю Асоціації, та інші заходи - на пільгових умовах;

4.9.10.                  використовувати символіку та іншу атрибутику Асоціації тільки за рішенням  Правління Асоціації;

4.9.11. вийти зі складу Асоціації /без повернення сплачених внесків/;

4.10.   Члени Асоціації зобов’язані:

4.10.1 здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, визначенням того, що найвищими цінностями є людина та її здоров’я, гідність, права та вільність особистості;

4.10.2. дотримуватися статутних вимог;

4.10.3.                 виконувати рішення з’їздів і керівних органів Асоціації, якщо вони не суперечать положенням Статуту;

4.10.4. постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації;

4.10.5. своєчасно сплачувати членські внески;

4.10.6.                 нести моральну відповідальність за невиконання зобов’язань, передбачених цим Статутом.

4.11.   За порушення статутних вимог член Асоціації може бути виключений з неї. Виключення з Асоціації здійснюють органи, яким надане право прийому. Виключені з Асоціації можуть знову вступити до неї на загальних підставах.

4.12.   Порушення щодо прийому або виключення можуть бути оскаржені у Координаційні Раді. Її рішення є остаточним.

4.13.   Почесний член може втратити своє звання, якщо він припускається дій, що компрометують цілі і завдання Асоціації. Рішення про це виносить Правління Асоціації і затверджує Координаційна Рада.

5.СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1.      Основою Асоціації є місцеві осередки Асоціації, які створюються за територіальним принципом. Рішення про створення місцевого осередку приймається на загальних зборах бажаючих стати членами Асоціації при наявності не менш як трьох осіб.

Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються загальними зборами місцевих осередків та затверджуються Правлінням Асоціації. Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцеві осередки, що не набувають статусу юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування в установленому порядку.

5.2.      Асоціація діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності, колективності керівництва і персональної відповідальності за доручену справу.

З’їзд Асоціації.

5.3. Вищими статутними органами Асоціації є З’їзд.

5.4.      Вищим керівним органом Асоціації є З'їзд, який правомочний приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації, якщо на ньому присутні більше половини делегатів, якщо інше не передбачено Статутом Асоціації.

З'їзд скликається Координаційною Радою при необхідності, але не рідше одного разу на 5 років. Координаційна Рада затверджує порядок та норму представництва на черговому 3'їзді. Кожний делегат має право одного голосу. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість присутніх делегатів на З‘їзді. окрім випадків, передбачених цим Статутом (ліквідація, реорганізація, затвердження змін та доповнень до статуту обрання Президента).

5.5.       На запрошення Правління в роботі З’їзду на правах спостерігачів можуть брати участь представники органів державної влади і охорони здоров’я, громадських організацій, засобів масової інформації.

5.6.       З’їзд Асоціації:

5.6.1.   вносить зміни і доповнення до Статуту; Перша редакція Статуту затверджена Установчими зборами Асоціації.

5.6.2.    приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;

5.6.3.   З’їзд обирає Президента Асоціації, Голову і членів Ревізійної комісії, строком на 5 років з правом переобрання не більше трьох разів.

Кількість кандидатів на посаду Президента не встановлюється. Обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів від числа присутніх на засіданні делегатів.

5.6.4.   затверджує кількісний склад і обирає Координаційну Раду строком на 5 років з правом переобрання не більше трьох разів;

5.6.5 реалізує право власності на кошти та майно Асоціації;

5.6.6.    розглядає і затверджує звіт Правління та Ревізійної комісії;

5.6.7.   висловлює недовіру будь-якому членові вибраних органів Асоціації і вимагає його виведення з складу.

5.7.        З’їзд може прийняти зміни щодо порядку голосування та інших процедурних питань.

5.8.       Позачерговий З‘їзд проводиться за ініціативою Президента Асоціації або більшості членів Координаційної Ради Асоціації чи на вимогу половини місцевих осередків.

Координаційна Рада.

5.9.       Координаційна Рада Асоціації є керівним органом в період між З’їздами Асоціації. Координаційна Рада складається з Президента Асоціації, Віце-президентів, Почесного Президента Асоціації, і членів, обраних на З’їзді ( Установчих зборах).

Засідання Координаційної Ради Асоціації проводяться не менше 2-х разів на рік. Засідання Координаційної Ради правомочні при наявності 1/2 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів, а також шляхом використання засобів зв’язку. Рішення Ради можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного), шляхом використання електронних засобів зв’язку. На засіданнях Координаційної Ради головує Президент Асоціації.

5.10.    Координаційна Рада Асоціації:

5.10.1.   розглядає роботу Президента і Правління Асоціації, затверджує план роботи, бюджет на поточний рік або вносить до них зміни;

5.10.2.   розглядає питання прийому в члени або виключення з членів Асоціації в разі особливих обставин;

5.10.3.    присуджує почесні грамоти Асоціації;

5.10.4.   затверджує із членів Координаційної Ради кандидатури Віце-президентів за пропозицією Президента Асоціації терміном на 5 років;

Перше обрання Віце-президентів проводиться Установчими зборами терміном на 5

років.

5.10.5.   обирає із свого складу Правління, затверджує положення про Правління Асоціації;

5.10.6.    затверджує кошторис витрат Асоціації;

5.10.7.   затверджує плани проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, визначає головні напрямки діяльності, затверджує перспективні програми і поточні роботи.

5.10.8.     обирає Почесного Президента Асоціації, затверджує Положення про Почесного Президента

Правління Асоціації.

5.11.  Правління Асоціації є керівним органом Асоціації на період між засіданнями Координаційної ради, що проводить поточну організаційну роботу, забезпечує виконання рішень З’їзду та Координаційної Ради, перспективних і поточних планів діяльності; здійснює прийом та виключення членів Асоціації; приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, місцевих осередків; затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіки; затверджує Положення про символіку;, затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників Виконавчої дирекції; затверджує Положення про Виконавчу Дирекцію; затверджує Виконавчого директора; затверджує Положення про вступні та членські внески, приймає інші рішення стосовно діяльності Асоціації

Правління проводить свої засідання один раз в три місяці (можливо, також шляхом використання електронних засобів зв’язку). Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів на засіданні Правління. Засідання Правління є правомочним, якщо на його засіданні присутні більше половини членів Правління Асоціації

Президент Асоціації.

5.12.  Президент Асоціації очолює роботу Координаційної ради та Правління і несе повну відповідальність за виконання рішень З’їзду та Координаційної Ради; пропонує Координаційній Раді на затвердження кандидатури Віце-президентів; розподіляє обов’язки між членами Правління; підписує документи, в тому числі фінансові, від імені Асоціації, Координаційної Ради і Правління; приймає рішення про витрати коштів Асоціації згідно з її цілями і завданнями за своїми повноваженнями; репрезентує Асоціацію в усіх інстанціях; керує Координаційною радою з міжнародних зв’язків; від імені Асоціації укладає договори; звітує З'їздові про роботу Правління Асоціації; здійснює оперативне управління коштами Асоціації згідно з затвердженим бюджетом; У випадках відсутності Президента Асоціації його обов’язки виконує один з Віце-президентів, який у разі відсутності Президента має право підпису фінансових документів

Ревізійна комісія.

5.13.  Ревізійна комісія контролює виконання статуту, рішень з'їздів, Координаційної Ради, перевіряє фінансово-господарську діяльність Асоціації, її (місцевих осередків). З’їзд Асоціації обирає голову Ревізійної комісії, визначає її кількісний склад, та повноваження. Голова Ревізійної комісії та її члени не є членами Правління та Координаційної ради Асоціації.

5.14.  Для забезпечення поточної діяльності Асоціації діє Виконавча дирекція на чолі з Виконавчим директором (надалі - Директором). Виконавча дирекція діє на підставі Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджує Правління.

На працівників Виконавчої дирекції Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

6. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1.   Асоціація має власне рухоме і нерухоме майно, а також фінансові засоби, що зберігаються на банківських рахунках.

6.2.   Асоціація може в межах, що не заборонено чинним законодавством, орендувати або мати на правах власності будівлі, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.3.    Кошти Асоціації складаються із:

6.3.1. вступних та щорічних членських внесків;

6.3.2.   добровільних пожертв, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних організацій і громадян;

6.3.3.         надходжень від                 господарської діяльності створених                                  Асоціацією

госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;

6.4. Розмір вступного та щорічного внесків визначається Правлінням Асоціації

6.5.Членам Асоціації, які втратили працездатність на довгий час, рішенням її Правління можуть бути встановлені пільги по сплати членських внесків.

6.6.   Кошти Асоціації витрачаються на виконання статутних завдань, благодійні цілі та на утримання штатного апарату.

6.7.   Асоціації, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

6.8.   Асоціація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Асоціація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Забороняється розподілення отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.9.    Асоціації не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

6.10.   Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

7.1.   Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням З’їзду Асоціації, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів.

7.2.   Зміни, що стались в статутних документах Асоціації підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

8.1.   Асоціація може мати відокремлені підрозділи в населених пунктах, що утворюються за рішенням Координаційної Ради Асоціації.

8.2.   Керівника відокремленого підрозділу може призначити Координаційна Рада Асоціації за поданням Президента Асоціації ,або вибирають безпосередньо на зборах цього відокремленого підрозділу члени Асоціації з послідуючим поданням на затвердження Координаційною Радою Асоціації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Асоціації.

8.3.    Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

-   реалізують статутні мету та завдання Асоціації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Координаційної Ради Асоціації:

-   проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

-   представляють Асоціацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.4.    Керівник відокремленого підрозділу має право:

-    використовувати назву та символік}- Асоціації для реалізації завдань Асоціації;

-    отримувати допомогу в реалізації завдань Асоціації від керівних органів та посадових осіб Асоціації:

-      бути присутнім на З'їзді Асоціації, засіданні Ради;

-      звертатись із клопотаннями до керівних органів Асоціації;

-      на захист своїх законних прав та інтересів:

-      на всебічне сприяння від керівних органів Асоціації.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Асоціації:

-    активно впроваджувати рішення керівних органів Асоціації (прийнятих у межах Статуту Асоціації та чинного законодавства);

-      не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Асоціації;

8.6.    Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або З’їзду Асоціації, а також у судовому порядку.

 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1.     Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

  1. 1)за рішенням Асоціації, прийнятим на З’їзді членів Асоціації, шляхом саморозпуску;
  2. 2)за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

9.2.   Процедура припинення діяльності Асоціації здійснюється та регулюється чинним законодавством.

9.3.   Припинення діяльності Асоціації має наслідком припинення її як юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей чинних нормативно-правових актів.

9.4.   Якщо вартості майна Асоціації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор і ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Асоціації відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9.5.   З' разі припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Асоціації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням З’їзду членів Асоціації на статутні або благодійні цілі одній або кільком неприбутковим організаціям, або зараховуються до доходу бюджет.

9.6.   Припинення вважається завершеним, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

 

БІЛОКЛИЦЬКА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

 

СОЛНЦЕВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

 

ВОРОНОВ СЕРГІЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ

 logo2   

АЛПУ Кафедра терапевтичної стоматології, НМАПО імені П.Л. Шупика,

Україна, Київ 01004 Бульвар Шевченка, № 1

Телефон: 380-44-235 63 94

Факс: 380-44-235 63 94

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.